Κατηγορία πράξης
Είδος πράξης
Αξία Συναλλαγής  
Αξία Συναλλαγής
Συμπληρώστε την αξία της συναλλαγής, όπως περιγράφεται στην εγγραπτέα πράξη (π.χ. επί αγοραπωλησίας ακινήτου, συμπληρώνεται το τίμημα της μεταβίβασης. Όπου υπάρχει διαφορά αντικειμενικής αξίας και αξίας μεταβίβασης, συμπληρώνεται το μεγαλύτερο ποσό. κλπ.). Αν στην εγγραπτέα πράξη δεν αναφέρεται αξία, συμπληρώστε το πεδίο με τιμή (0).
Πλήθος ακινήτων  
Πλήθος ακινήτων
Συμπληρώστε το πλήθος των ακινήτων που περιλαμβάνονται στην εγγραπτέα πράξη. Το πεδίο αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των οφειλομένων τελών μόνο στην περίπτωση των ακόλουθων ειδών πράξεων: Προσημείωση, Υποθήκη, Κατάσχεση, Επιταγή, Αναγγελία, Δήλωση Συνέχισης Πλειστηριασμού, Έκθεση Περιγραφής και Εκτίμησης, Μεσεγγύηση.
Για άλλες περιπτώσεις εγγραπτέων πράξεων δεν προκύπτει επιπλέον χρέωση, επομένως δεν απαιτείται συμπλήρωση του πεδίου.
Πλήθος πιστοποιητικών  
Πλήθος πιστοποιητικών
Συμπληρώστε το πεδίο, αν μετά την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης εγγραπτέας πράξης. Αν δεν επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιητικού, συμπληρώστε το πεδίο με τιμή (0).
Πλήθος εξαλείψεων, άρσεων, σημειώσεων κλπ  
Πλήθος εξαλείψεων, άρσεων, σημειώσεων
Συμπληρώστε το πλήθος των εξαλείψεων, άρσεων, σημειώσεων. Το πεδίο αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των οφειλομένων τελών μόνο στην περίπτωση των ακόλουθων ειδών πράξεων: Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη, Σημείωση στο περιθώριο υποθηκών, Σημείωση εκχωρήσεως, Εξάλειψη (προσημείωσης ή υποθήκης), Παραχώρηση υποθηκικής τάξης, Άρση κατάσχεσης, Διαγραφή αγωγής, Σημείωση στο περιθώριο αγωγών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπάρχουν δύο είδη τελών και δικαιωμάτων ανάλογα με το είδος της πράξης:

α) πάγια
β) αναλογικά, που υπολογίζονται επί του ποσού της συναλλαγής π.χ. επί αγοραπωλησίας στο τίμημα της πώλησης, επί προσημείωσης ή υποθήκης στο ποσό για το οποίο αυτή εγγράφεται.

Για τον σωστό υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού πρέπει να επιλέξετε το σωστό είδος εγγραπτέας πράξης και να συμπληρώσετε το ποσό της συναλλαγής.

Όπου εισπράττονται μόνο πάγια τέλη, το ποσό της συναλλαγής που συμπληρώθηκε δεν λαμβάνεται υπόψη από την εφαρμογή για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού.

Σε περίπτωση που το δημόσιο έγγραφο (συμβόλαιο, δικαστική απόφαση κλπ.) περιλαμβάνει περισσότερες από μία πράξεις (π.χ. αγορά και γονική παροχή, ή αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά) ο υπολογισμός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για κάθε είδος ξεχωριστά.

Εάν κατά την καταχώριση της πράξης θα ζητηθεί και έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης, συμπληρώστε το πλήθος των αιτούμενων πιστοποιητικών.

Σημειώνεται ότι, η εφαρμογή δεν έχει λάβει υπόψη τυχόν εξαιρέσεις ή απαλλαγές, που προκύπτουν από την ιδιότητα του συναλλασσομένου (π.χ. δημόσιο).